5 eenvoudige uitspraken over Gegalvaniseerde tackernagels Uitgelegd

in een breedte: minimum één bevestiging per 2 m breedte en minimum een bevestiging ter hoogte van elke tussenstijl en op een posten welke dit meest belast worden. buitendeurstijlen geraken ter hoogte met de scharnierkant voorzien van minimum vijf doken. daar waar raamgehelen breder vervolgens twee meter, in het bijzonder schuiframen, slechts aan een buitenzijde steunen op de dorpels, moeten ze aan een binnenzijde bijkomend geraken ondersteund d.m.v. doorlopende stijlen en/ofwel aangepaste stelpootjes op regelmatige afstand. Hierbij wordt rekening gehouden betreffende de profieldiepte, thermische onderbreking en dit extra zwaarte aangaande veiligheidsbeglazing. Waar stelpootjes gemonteerd geraken op draagvloeren op volle vloer, dien een thermische onderbreking worden tussengevoegd uit hoogwaardig kunststof. Connectie PAREMENT Een bries- en waterdichtheid t.a.v. het parement is verwezenlijkt via behandeling te maken over met de voegbreedte en aard betreffende een hechtvlakken aangepaste, zwelbanden en elastische kitvoegen. De hechtvlakken zijn droog en stofvrij. Mortelspatten worden nauwgezet verwijderd. Ter hoogte over de dorpels via een afdichtingstrook, die gedeeltelijk is samengedrukt opdat ons bries- en waterdichte afdichtingvoeg aangemaakt is. Een voegen horen te dusdanig geraken opgevat dat er geen drinkwater op kan blijven staan. Bovenaan en aan de zijkanten aangaande het buitenmetselwerk door een zwelband, die tegelijk zodra drager wegens een op te spuiten afdichtingkit fungeert. De elastische voegen mogen slechts in twee richtingen aanhechten, voor behoren te ze aangebracht worden anti een steunvlak (voegbodem) het nauwelijks aanhechting biedt. Ramen welke direct in het parament worden geplaatst (blokramen of massieve muren), dienen te voor montage voorzien geraken met aangepaste waterkerende scheidingslagen en/ofwel -profielen (bijvoorbeeld aangegeven op detailtekening). De vooraf aangebrachte voegbanden geraken in zo omvangrijk mogelijke lengten en rechtlijnig verwerkt. Zij bestaan vóór plaatsing samengedrukt (tot circa 15-20% van hun aanvankelijke dikte), zwellen na Portiersgebouw containerpark Boom 123

Een plaatsing gebeurt volgens ons op het plaattype en oppervlaktebehandeling afgestemde wijze, o.a. via de selectie betreffende een bevestigingsmiddelen en de plaatsingsrichting. Een plaatsingsvoorschriften aangaande een fabrikant geraken nauwkeurig opgevolgd vulelementen aluminium PM Meting aard van een overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in een prijs betreffende een buitenschrijnwerk. Vulelementen bestaande uit een isolerende kern gecacheerd met aluminium platen. Een aluminiumplaten antwoorden aan de normen NBN EN 573, NBN EN 485 en DIN Specificaties Warmtedoorgangscoefficiënt (U dan ook-waarde) vulpaneel: max. 4,6
7
8
9 W/m2K Aard aangaande een aluminiumplaten: Nominale dikte: minimaal 1,5 mm. Afwerking en kleur: identiek aan deze met een raamprofielen. Aanvullende specificaties Aard vanhet isoloatiemateriaal betreffende hoge densiteit PPur ofwel PIR. De platen worden beschermd betreffende een afneembare polyethyleenfilm. De vulelementen geraken aangebracht in een open systeem. Toepassing Zie buitenschrijnwerk - borderel Deur met nooddouche en technisch lokaal. Portiersgebouw containerpark Boom 134

De coilnails en tackers zijn betreffende ons bijzonder uitstekende en betrouwbare capaciteit, daar we in de productie fabriek alleen met die werken.

219 68. VENTILATIE & KLIMATISATIE ventilatie & klimatisatie - doorgaans Algemeen Een ventilatie van een klassen, gangen, sanitair en beringen is gebaseerd op toevoer over verse lucht via raamroosters en een vervuilde lucht via mechanische afvoer. In de klassen d.m.v. met individuele Co2 meting betreffende ons minimumdebiet aangaande 20%. In een gangen, sanitair en bergingen worden een luchtdebieten continue gewaarborgd. VENTILATIEDEBIETEN De ventilatiedebieten zijn berekend volgens de EPB en zijn aangegeven op de organiseren. Luchtsnelheden Een luchtsnelheden in kanalen moeten eerstvolgende maxima in een desbetreffende lokalen niet overschrijden: Bureauruimte : 3m/s Gangen, sanitair, bergingen, kleedkamers : 4m/s Technische ruimte en bovendaks : 5m/s De luchtsnelheden in luchtgroepen moeten Nimmer boven een 2m/s bestaan De luchtsnelheden in de leefzone (centraal in dit lokaal op 1m50 hoogte) van dit desbetreffende lokaal, gecreëerd door een worp of aanzuig met de roosters, zullen volgende maxima niet overschrijden: bureau : 0.15m/s Gangen, sanitair, bergingen : 0.20m/s Technische ruimte en bovendaks : 0.20m/s Akoestiek NR30 maximaal in een gebouwen ventilatiekanalen - algemeen Het betreft de service, plaatsing en bedrijfsklare verbinding over alle verluchtingskanalen, welke ook niet behoren tot gecombineerde rook- & verluchtingskanalen.

De platen zijn bestemd ingeval spouwisolatie en beschikken over een ATG-H productgoedkeuring of gelijkwaardig. Specificaties Isolatiedikte: in overeenstemming met subartikel Afwerking: met allebei de zijden voorzien met een aluminiumfolie Randafwerking: tand en groef Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ-waarde): maximum 0,023 W/mK Aanvullende specificaties (te schrappen via ontwerper zo ook niet over inzet) Een platen bezitten een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig voor toepassing mits gedeeltelijke spouwvulling. Reactie voor dupliceert (NBN EN ): minimum klasse D-s2-d0 Een platen geraken voorzien als gedeeltelijke spouwvulling. De isolatielaag is uitgevoerd in één laag Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen via ontwerper zo ook niet over inzet) Ter bevordering over de winddichtheid worden de naden en zichtbare plaatranden afgeplakt betreffende een daartoe bestemde weersbestendige, duurzame tape. De tape wordt aangebracht op een droge, propere ondergrond en wordt over zijn volledige lengte echt aangedrukt spouwmuurisolatie buitenspouwblad PUR ofwel PIR/10 cm FH m2 Meting meeteenheid: per m2 meetcode: gemeten overeenkomstig netto oppervlakte, uitsparingen hoger vervolgens 0,5 m2 geraken afgetrokken aard met de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Toepassing buitenspouwblad Portiersgebouw containerpark Boom 93

64 - uitkomst met de tussenberekeningen ook bij overdruk indien voor onderdruk; coëfficiënt C env en exponent n verkregen door regressie, gecorrigeerde coëfficiënt C L en V 50 - gemiddeld luchtlekdebiet V 50 - binnenvolume V (in overeenstemming met NBN EN 13829) - infiltratievoud n 50 - testoppervlakte van een gebouwschil A test (volgens definitie in de EPB-regelgeving) - luchtlekdebiet per oppervlakte-eenheid over de gebouwschil 50 - de verklaring: Voor een luchtdichtheidstest werden alle voorschriften in het kader met een EPBregelgeving zoals bescherven in dit Specificatiedocument, uitvoering x over dd mm jjjj, gerespecteerd (zie v proeven luchtdichtheidsmeting / gebouw FH st Meting aard betreffende de overeenkomst: Pro Memorie (PM) Toepassing Portiersgebouw. Portiersgebouw containerpark Boom 64

213 66. Speciale INSTALLATIES bijzondere installaties - doorgaans warmtepompen - meestal Bezorgen, plaatsen, aansluiten en afstellen betreffende warmtepompen wegens lage temperatuurverwarming. Alle werken, leveringen en materialen nodig wegens de prima werking met de warmtepomp bestaan inbegrepen, tevens indien deze ook niet expliciet zijn opgenomen in het bestek. Dit betreft ondermeer: bijverwarming, voorzieningen wegens sanitair warm drinkwater, circulatiepompen, vul- en aflaatvoorzieningen, manometers en thermometers, veiligheidsventielen, ontluchters, expansievaten,. Doorgaans Een technische kenmerken aangaande de warmtepomp welke in de documenten vermeld geraken (calorisch vermogen, koelvermogen, COP, elektrisch geregistreerd vermogen,...) bestaan in overeenstemming met de referentiewaarden over de NBN EN Een technische fiches en vermogensdiagrammen met de mogelijke werkingsgebieden betreffende een warmtepomp worden voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd juiste bestuur. De warmtepompen hebben het QUEST kwaliteitslabel (EHPA-merknaam). NORMEN Een volgende normen zijn betreffende inzet : NBN EN Testing and rating of direct exchange ground coupled heat pumps with electrically driven compressors for space heating and/or cooling Part 4: Regelrecht exchange-towater heat pumps NBN EN Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling NBN EN Verwarmingssystemen in gebouwen - Ontwerp aangaande warmtepompverwarmingssystemenwarmtepompen.

Bij de aanvang over het werk kan zijn de bouwheer gerechtigd het bewijs over de uitvoering van deze bepalingen inzake een verzekering te eisen. Wegens de ondertekening over het overeenkomst is dit een aannemer toegestaan betreffende de architect en een bouwheer kontact op te nemen teneinde de gebeurlijke opties van vermindering dezer te betalen premies te onderzoeken. Een aannemer dien zijn materieel, toestellen, werktuigen, steigers, materialen en welk danige voorwerpen ook welke geen eigendom over de bouwheer bestaan, waarborgen anti risico's inzake brandgevaar, bliksem, ontploffing, neerstorten betreffende vliegtuigen en geburenverhaal. Arbeidsongevallen: De aannemer moet bestaan werklieden en personeelsleden tegen arbeidsongevallen verrichten waarborgen. Hij blijft persoonlijk verantwoordelijk voor alle daden betreffende bestaan aangestelden. Verzekering Al die Bouwplaats Risico s (ABR-polis) De aannemer sluit vanwege eigen rekening, vanwege rekening over de bouwheer en wegens rekening betreffende alle verschillende partijen die deelnemen aan het werk, ons alle bouwplaatsrisico s verzekering af. Die polis heeft ons waarborgperiode gelijk aan een totale duur over de werken en ons onderhoudsperiode over 12 maanden. Een polis gaat summier eerstvolgende waarborgen bevatten: a. Verzekerden: - een bouwheer en bestaan afgevaardigden - een aannemers en hun onderaannemers - een architecten en hun collegas - de raadgevende ingenieurs en/of studiebureau s en hun medewerkers Portiersgebouw containerpark Boom 33

240 hoofdaardingsklem en hoofdbeschermingsgeleider Hoofdaardingsklem FH sog Het is een verbindingsklem waarop geraken samengebracht: de aardgeleider meegetrokken betreffende de voedingskabel over het ALSB. de aardgeleider hoofdbeschermingsgeleider (S) hoofdequipotentiale geleiders Deze hoofdaardingsklem kan zijn op te stellen nabij dit nieuwe ALSB in een kelder Hoofdaardingsgeleider PM Dit kan zijn de geleider te voorzien tussen de aardrail van de elektrische verdeelborden en een hoofdaardingsklem. Dit aantal hoofdbeschermingsgeleiders kan zijn allicht onmiddellijk aan het reeks verdeelborden. De doorsnede kan zijn gelijk met een doorsnede betreffende een grootste beschermingsgeleider hoofdequipotentiaalverbindingen FH sog & Dit is een geleider te voorzien tussen de hoofdaardingsklem en massa's of geleidende segmenten buitenissig met een elektrische installatie zoals er zijn, metalen leidingen bestemd vanwege o.a.: sanitaire en brandleidingen vertrek en retourleidingen over elk kring CV afvoeren stalen skelet met het gebouw metalen ramen, deuren of poorten Minimum doorsnede 6 mm², maximum doorsnede 25 mm².

193 ééngatskranen - afwastafelmengkraan FH st Eéngatsmengkranen 5/twee betreffende ons draaibare uitloop, wegens montage op keukenspoelbakken. De dichtheid met draaibare uitloop dien verzekerd geraken door een gecalibreerde "O"-ring aangaande elastomeer met aangepaste hardheid. SPECIFICATIES Kraantype: ééngreeps keukenmengkraan Behuizing: verchroomd messing Uitloophoogte: minimum 250mm boven aanrechtniveau Uitsteek: horizontale afstand tussen bevestigingsaslijn en uitlaat circa 200mm Vorm uitloop: omgekeerd geplooide buis in U dan ook-gedaante Straalbreker: afschroefbaar, uitloophoek met Handgreep: uit verchroomd metaal, te publiceren links, vooruit ofwel rechts. Draaibare buisuitloop, rotatie vergrendelbaar in posities 110 / 150 / 360 Voorzien over flexibele aansluitleidingen. AFBEELDING TER ILLUSTRATIE Inzet Volgens plannen en meetstaat, met een wastafel in dit schrijfbureau; muurmengkranen - meestal Dit betreft voedingskranen vanwege toevoer met koud en/ofwel warm drinkwater, bestemd voor wandmontage, gesitueerd boven een apparaten.

f.v. debiet en afstand. BINNENUNIT SPECIFICATIES: Type : zelfaanzuigende centrifugaalpomp - droogopstelling - corrosiebestendig. Behuizing : roestvast staal (RVS) gecombineerd betreffende hoogwaardig kunststof Motor : luchtgekoelde asynchroonmotor met ingebouwde thermische beveiliging. Beschermingsgraad : minimum IP 44 Temperatuur verpompte vloeistof circa : 0 tot + 35C. Capaciteit : minimum 3m³/h, voor opvoerhoogte van 20mWk Zelfaanzuigend : 8m Maximale bedrijfsdruk circa : 8bar Maximale leidingnetdruk circa : 4bar Elektrische connectie op stopcontact in een nabijheid. Het totaal met pomp, buffervat, sturing en regeling is ondergebracht in compacte en akoestisch isolerende behuizing. Automatische omschakeling naar stadswater d.m.v. drieweg kraan en voorraadtank betreffende open onderbreking, conform de voorschriften betreffende Belgaqua en SVW. Voorraadtank over circa 11ltr stadswater, welke teneinde de 30 dagen vanzelf is leeggemaakt, opdat daar almaar vers, fris water in een tank blijft zitten. Automatische opstart na stroomuitval Automatisch alarm Overloop alarmcontact betreffende akoestisch signaal Daar wordt gewerkt men ons niveausensor in een put welke in percent de hoeveelheid mineraalwater weergeeft. Een uitvoering echt moet gebeuren in nauwe coördinatie betreffende de plaatsing met de regenwaterputten en een verschillende toebehoren (filters, overloop betreffende terugslagklep, ) van dit overeenkomstig bestek architectuur, gedeelte regenwaterputten. De pompen worden trillingvrij bevestigd. De connectie met een pomp gebeurt d.m.v. versterkte soepele slangen. Voor de in gebruiksstelling dienen een regenwaterputten grondig te geraken gereinigd, teneinde Portiersgebouw containerpark Boom 196

196 regenwaterpomp FH sog Levering en plaatsing aangaande een regenwaterrecuperatiegroep met ons zelfaanzuigende en geruisarme werking, incluis al die toebehoren zoals flexibele aansluitdarm uit polyethyleen, sectie vriendelijk aan het pomptype, afsluitkraan, terugslagkleppen, manometer, overloop betreffende stankafsluiter, boosterpomp in een put, aanzuig met filter tot in een regenwaterput, vlotter en overloopbeveiliging, aansluiting over de leiding van een pomp betreffende de verdeelcollector (voeding wc, wasmachine, ), elektronische drukregeling met droogloopbeveiliging, schakelkast, drukschakelaar, beschermschakelaar, sokkel en bevestigingsmiddelen, proeven, tot een volledige bedrijfsklare werking van een pompinstallatie. Een toestellen bezitten aan een CE-keuring en geraken conform de voorwaarden aangaande Belgaqua geplaatst en aangesloten. Ons elektronische drukregeling zorgt ervoor het een pomp is gestart zo de druk in het leidingsysteem- creeert door gebruik met een tappuntafneemt. Een motor is gestopt aangaande zodra nauwelijks debiet meer is waargenomen of wanneer een maximum druk is bereikt ofwel bij watergebrek. Die drukregeling kan zijn daarnaast voorzien van ons droogloopbeveiliging zodat een pomp bij ons geringe volumestroom wordt uitschakelt. Automatische omschakeling met putwater op leidingwater bij ons miniem waterpeil in de put. Die functie kan tevens manueel bediend worden. Persleiding Bij iedere regenwaterpomp dient daar betreffende een regenwaterput tot binnen in dit gebouw, tijdens een ruwbouwfase, ons ondergrondse PE pers / aanzuigleiding en een wachtbuis betreffende trekdraad met minimum Ø100mm, geplaatst te geraken. De diameter betreffende een pers / aanzuigleiding wordt bepaald door een inschrijver i.

b.t. een hermetische luchtdichtheid van al die meervoudige beglazingen en tegen dit vertroebelen door condensatie ofwel stofvorming. De waarborg verplicht tot de gratis bezorging over ons vervangende beglazing, inclusief een demontage en plaatsingskosten. Om discussies over de verantwoordelijkheid te vermijden, horen te alle activiteiten over glasproductie tot assemblage aangaande een meervoudige beglazingen zijn uitgevoerd via eenzelfde glasproducent beglazing prestaties Algemeen De uiteindelijke structuur en effectieve glasdiktes zullen via de leverancier worden bepaald in uitstekende overeenstemming met een vereiste prestaties, de glasoppervlakte, here de belastingen en een dynamische basiswinddruk. Wanneer een leverancier ongerijmdheden zou vaststellen zijn een veiligheidscriteria en de thermische en akoestische criteria bindend beglazing - dubbele beglazing Dubbele HR-beglazing overeenkomstig NBN EN en NBN EN 1279, bestaande uit een paar glasbladen voorzien aangaande ons laag-emissieve coating en gescheiden door ons spouw gevuld betreffende een thermisch isolerend gas. Een beglazing is geplaatst op verzoek en verantwoordelijkheid van een aannemer in functie over de te behalen luchtdichtheidsprestaties. In functie over de vereiste luchtdichtheid dien de aannemer zo nodig voorzien in zogenaamde hieldichtingen (NPR 3577). Inzet Zie buitenschrijnwerk - borderel beglazing - dubbele beglazing/type 2 PM Meting aard met de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de verkoopprijs per schrijnwerktype. Portiersgebouw containerpark Boom 133

220 afmetingen, sterkte en uitvoering. Al die ophangingen welke zouden loskomen, geraken via de aannemer verwisselen. Ze zijn voor voorkeur betreffende ons gemakkelijk demonteerbaar type. Al die gebruikte steun en ophangstukken, stangen, beugels, hulzen,... zijn uit gegalvaniseerd ofwel gemetalliseerd staal. Er is rekening gehouden met het opvangen over mogelijke trillingen die zouden mogen worden overgedragen op de constructie. Dienaangaande geraken tussen een kanaalwanden en de ophanging, aan een gehele lengte betreffende dit dragend deel betreffende de beugel, een trillingisolerende stof aangebracht. Voor uitwendig te isoleren kanalen geraken ter plaatse aangaande een ophangconstructie een nodige voorzieningen getroffen, m.b.t. een dikte over de aan te bezorgen isolatie. Een sectie wordt dusdanig voorzien dat dit totaal dampwerend kan geraken afgewerkt. Ventilatiekanalen ingewerkt in nep plafonds, dienen zo dicht mogelijk anti de onderkant met de dragende vloerplaat gemonteerd te worden. Na coördinatie betreffende de overige aannemingen gaat een installateur de uitvoeringsplannen ter goedkeuring voorleggen aan een werfleiding. Lichte wijzigingen in dit tracé als gevolg betreffende een coördinatie mogen nimmer aanleiding geven tot meerprijzen. Een opgegeven secties behoren te gerespecteerd geraken. Elke afwijking dien voorafgaand door het studiebureau worden goedgekeurd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *